Privacybeleid

Lifestyle center Laarbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Lifestyle center Laarbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Lifestyle center Laarbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden, worden door Lifestyle center Laarbeek verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over het lidmaatschap of de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan de overeenkomst;
– Het versturen van nieuwsbrieven;
– Het verstrekken van informatie over nieuwe ontwikkelingen bij Lifestyle center Laarbeek;
– Aanpassingen van het met u overeengekomen lidmaatschap;
– Om u een zo optimaal mogelijke begeleiding en coaching aan te kunnen bieden.
15 mei 2018
Lifestyle center Laarbeek BV | Bezoekadres Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | Postadres Postbus 42 | 5740 AA Beek en Donk
W. www.lifestylecenterlaarbeek.nl | E. info@lifestylecenterlaarbeek.nl | T. 0492 462521 | KvK 52210707 | BTW 8503.44.591.B01
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het overeengekomen lidmaatschap of opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle center Laarbeek de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
– Geboortedatum.
– Incassogegevens
– Pasfoto (ter identificatie en veiligheid)
– E.v.t. aanwezige Fysieke beperkingen of aandachtspunten
Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle center Laarbeek opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Lifestyle center Laarbeek verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming door middel van:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle center Laarbeek de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
15 mei 2018
Lifestyle center Laarbeek BV | Bezoekadres Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | Postadres Postbus 42 | 5740 AA Beek en Donk
W. www.lifestylecenterlaarbeek.nl | E. info@lifestylecenterlaarbeek.nl | T. 0492 462521 | KvK 52210707 | BTW 8503.44.591.B01
Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle center Laarbeek opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: een half jaar na het laatste contact.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, of geïnteresseerde worden door Lifestyle center Laarbeek verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, Ingevulde informatie aanvraag, of via koppeling op Facebook
LinkedIn of andere Social Media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle center Laarbeek de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle center Laarbeek opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, of geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Lifestyle center Laarbeek verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
15 mei 2018
Lifestyle center Laarbeek BV | Bezoekadres Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | Postadres Postbus 42 | 5740 AA Beek en Donk
W. www.lifestylecenterlaarbeek.nl | E. info@lifestylecenterlaarbeek.nl | T. 0492 462521 | KvK 52210707 | BTW 8503.44.591.B01
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle center Laarbeek de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Geslacht;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle center Laarbeek opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7
jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het beoordelen van onze kwaliteit en service;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
15 mei 2018
Lifestyle center Laarbeek BV | Bezoekadres Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | Postadres Postbus 42 | 5740 AA Beek en Donk
W. www.lifestylecenterlaarbeek.nl | E. info@lifestylecenterlaarbeek.nl | T. 0492 462521 | KvK 52210707 | BTW 8503.44.591.B01
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is
dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op via info@lifestylecenterlaarbeek.nl.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals
een virusscanner en firewall.
• We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) .
Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
• Alle medewerkers van Lifestyle center Laarbeek die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn
getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
• Alle personen die namens Lifestyle center Laarbeek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
15 mei 2018
Lifestyle center Laarbeek BV | Bezoekadres Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | Postadres Postbus 42 | 5740 AA Beek en Donk
W. www.lifestylecenterlaarbeek.nl | E. info@lifestylecenterlaarbeek.nl | T. 0492 462521 | KvK 52210707 | BTW 8503.44.591.B01
• Daarnaast zijn er 2 beveiligingscamera’s opgehangen bij het parkeerterrein van Lifestyle center
Laarbeek, de opnamen hiervan worden maximaal 2 weken bewaard en alleen geraadpleegd als hier
aanleiding toe is.
• Tevens hangt een beveiligingscamera in de wellnessruimte van Lifestyle center Laarbeek, de
opnamen hiervan worden maximaal 2 weken bewaard en alleen geraadpleegd als hier aanleiding toe
is.
• DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam emails ontvangt die virussen bevatten, spam, of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te
bemachtigen.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lifestylecenterlaarbeek.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij geven gehoor aan uw verzoek, tenzij het gerechtvaardigd belang van Lifestyle center Laarbeek
zich hiertegen verzet.
We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op
basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in
te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
15 mei 2018
Lifestyle center Laarbeek BV | Bezoekadres Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | Postadres Postbus 42 | 5740 AA Beek en Donk
W. www.lifestylecenterlaarbeek.nl | E. info@lifestylecenterlaarbeek.nl | T. 0492 462521 | KvK 52210707 | BTW 8503.44.591.B01

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de website
(www.lifestylecenterlaarbeek.nl) bekend gemaakt.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Lifestyle center Laarbeek
Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk
Telefoon 0492-462521
info@lifestylecenterlaarbeek.nl